Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkizden ikize transfüzyon sendromu üzerine çevrimiçi eğitimin yararları: Ufuk açıcı bir platform olabilir mi?

Selim Mısırlıoğlu, Mehmet Murat Işıkalan

Künye

İkizden ikize transfüzyon sendromu üzerine çevrimiçi eğitimin yararları: Ufuk açıcı bir platform olabilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2021;29(2):126-132 DOI: 10.2399/prn.21.0292008

Yazar Bilgileri

Selim Mısırlıoğlu1,
Mehmet Murat Işıkalan2

 1. Langone Health Perlmutter Cancer Center Preclinical Therapeutics Program, New York University, New York City, USA
 2. Department of Obstetrics and Gynecology, Meram School of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
Yazışma Adresi

Selim Mısırlıoğlu, Langone Health Perlmutter Cancer Center Preclinical Therapeutics Program, New York University, New York City, USA, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 08 Haziran 2021

Kabul Edilme Tarihi: 30 Temmuz 2021

Erken Baskı Tarihi: 30 Temmuz 2021

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2021

Çıkar Çakışması

Fon Desteği: Bu çalışma herhangi bir resmi, ticari ya da kar amacı gütmeyen organizasyondan fon desteği almamıştır.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araştırma ve yayın etiğine bağlı kalındığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif hakları düzenlemelerine uyulduğunu ve herhangi bir çıkar çakışması bulunmadığını belirtmiştir.

Amaç
Bu çalışma, hastalar ve tıp uzmanları için doğruluk ve eğitim değeri bakımından YouTube® platformundaki ikizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) videoları için lazer fotokoagülasyonun kalitesini ve güvenilirliğini objektif şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem
TTTS’de fetal lazer cerrahisi ile ilgili videolar için fetoskopik lazer ablasyon ve/veya fetoskopik lazer cerrahisi ve/veya fetoskopik lazer ikizden ikize transfüzyon sendromu terimleri kullanılarak YouTube® (http://www.youtube.com) platformunda arama yapıldı. Toplam 42 video analiz edildi. Video kaynakları şu kategorilere ayrıldı: KİŞİSEL, AKADEMİK KURULUŞ ve TİCARİ. Video kaynakları, yükleme tarihinden itibaren geçen zaman (gün), videoların toplam süresi (saniye), toplam izleme sayısı ve beğeni sayısı kaydedildi. Video popülerliğini raporlamak için video güç indeksi (VPI) kullanıldı. DISCERN, JAMA, GQS ve yeni bir YouTube® TTTS içeriği - doğruluk puanı (TTTS-IS) kullanılarak eğitsel kalite ve doğruluk değerlendirildi.
Bulgular
Videoların ortalama süresi 336.43±351.8 saniye, toplam izleme sayısı ise 172.076±82.6 idi. Cerrahi risklerden videoların yalnızca %33’ünde, cerrahi başarı oranından ise %35’inde bahsedildi. Tüm gruplarda DISCERN puanlarının medyan değerleri sırasıyla 32.50, 42 ve 26 olup, kötü, orta seviye ve çok kötü kalite anlamına gelmektedir. Akademik bir kuruluş tarafından yüklenen videolar, istatistiksel olarak anlamlı olmayan DISCERN ve JAMA puanlarına sahipken, daha düşük GQS ve TTTT-IS puanlarına sahipti (p>0.05). Video kaynağı bakımından akademik kuruluşlar belirgindi (%47.6) ve VPI ile ilgili olarak en popüler videolar ticari İnternet siteleri ve kişisel kullanıcılar tarafından oluşturulmuştu. VPI, tüm puanlama sistemleriyle zayıf şekilde koreleydi. Toplam izleme sayıları ve JAMA puanları arasında negatif korelasyonlar, GQS ve TTTS-IS ile pozitif korelasyonlar tespit edildi.
Sonuç
Her grupta oldukça yüksek VPI puanı olsa da, YouTube® TTTS için fetal lazer cerrahisi ile ilgili düşük kalitede videolar sunmaktadır. Bu tür videoların içeriğinin tıbbi kılavuzlara göre düzenlenmesi konusunda acil bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler

İkizden ikize transfüzyon sendromu, fetal lazer fotokoagülasyon, çevrimiçi eğitim.

Giriş
İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS), tüm monokoryonik diamniyotik (MCDA) ikiz gebeliklerin yaklaşık %15’ini etkilemektedir.[1,2] Sonografi ile alıcı ikizde polihidramniyoz ve verici ikizde oligohidramniyoz tespit edilerek tanımlanır.[3] Quintero kriterleri temelinde, aşama III ve IV girişimsel prosedür gerektiren ileri aşamalardır. Kısaca, aşama III kritik şekilde anormal Doppler dalga formlarına işaret ederken, aşama IV alıcı ikizlerde hidrops fetalis olarak tanımlanır.[4,5] Tedavi edilmeyen şiddetli TTTS için prognoz, yaklaşık %90 oranında perinatal mortalite ve morbiditenin yanı sıra yüksek orandaki nörolojik komplikasyonlarla birlikte yıkıcı bir bozukluktur.[6,7] Bunun sonucunda, mevcut tedavi seçeneklerinde selektif fetal redüksiyon, seri amniyoredüksiyon ve fetal lazer cerrahisi (FLS) dahil çeşitli stratejiler geliştirilmiştir.[2,5]
TTTS için tanımlanan mevcut yönetim yaklaşımları iki kısımda kategorilendirilmektedir: (1) Geleneksel yöntemler (ekspektan yönetim), (2) girişimsel yöntemler (amniyoredüksiyon, septostomi, lazer fotokoagülasyon, selektif fetal redüksiyon). Günümüzde, plasental anastomozların fotokoagülasyonu çoğu perinatolog tarafından 26 haftadan daha az olan ve devam eden gebeliklerdeki TTTS aşama I dışında tüm aşamalar için temel mevcut yaklaşım olarak kabul edilmektedir.[1,2,6] Bunun haricinde, prosedürle ilişkili fetal kayıp ve şiddetli nörolojik sekel de ana komplikasyon olarak öne çıkmaktadır.[3,7] TTTS ile komplike gebelere, hastalığın doğal seyri, yönetim planları ve yararlarının yanı sıra riskleri dahil kapsamlı danışmanlık verilmelidir.
Lazer fotokoagülasyon olarak da bilinen fetoskopik lazer cerrahisi, kan şantının birbirine geçmesinden sorumlu plasental vasküler anastomozları yok etmeyi amaçlayan benzersiz bir prosedürdür.[2,7,8] Plasental anastomozların lazer fotokoagülasyonunun bu şant akımlarının durmasını sağladığına ve neonatal sağkalım ve morbiditeyi düzelttiğine yönelik güçlü kanıt mevcuttur.[5,7] Buna karşılık, fetal girişimler anneye yönelik doğrudan tıbbi avantajlar sağlamamaktadır; bu nedenle, maternal riskler etik bakış açısıyla önemsiz ve tolere edilebilir olmalıdır.
TTTS’nin karmaşık yapısı ve sınırlı tedavi seçenekleri nedeniyle hastalar, bu hasar verici hastalığı hafifletmek için alternatif bilgiler aramaktadır. Fetal cerrahinin güvenliğine ilişkin bilgiler, danışmanlık ve bilinçli karar verme süreci için hayatidir; buna rağmen, fetal cerrahinin maternal sonuçlarına yönelik güçlü veriler memnun edici değildir. Sonuç olarak, sosyal ağ platformları ve diğer iletişim kanalları hastaları eğitmekte ve erişilebilir kaynaklar olarak hizmet vermede önemli bir rol oynayabilir.[9–15]
YouTubeTM (YouTube®, San Bruno, CA, ABD, 2005), her ay 2 milyardan fazla kullanıcı ve günlük bir milyarın üzerinde video görüntüleme ile popüler bir çevrimiçi video paylaşım sitesidir.[16] Yüzden fazla ülkede 80 farklı dilde yayın yapmaktadır. YouTube® görüntülemelerinin %70’ten fazlası mobil cihazlar ile yapılmaktadır ve YouTube® kullanıcılarının sayısı tüm İnternet kullanıcılarının neredeyse üçte biridir.[17] Bu nedenle YouTube’un popülerliği, bu kolayca erişilebilir platformu tercih etmeye başlamış tıp uzmanları ve hastalar arasında şaşırtıcı bir noktaya ulaşmıştır.
YouTube’un büyük popülerliği dikkate alındığında, birçok hasta İnternet’teki bilgilerin kendilerini doktorlarıyla iletişim kurmaya cesaretlendirdiğini ve sağlıkla ilgili kararları vermede kendilerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda, yapılan çalışmalar hastaların neredeyse yarısının sağlıkla ilgili sorularda kendi doktorlarından önce İnternet kaynaklarına başvurduğunu göstermektedir.[12,18–20] Sonuç olarak, hekimler hastalarının çevrimiçi bilgilerinin kalitesi ve doğruluğunun farkında olarak danışmanlık hizmetleri vermelidir.
Sosyal medyanın artan popülerliği nedeniyle, bu etkileşimli teknolojilerin içeriklerinin acilen doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, doğruluk, karmaşıklık ve eğitsel değer bakımından YouTube platformundaki TTTS’nin fetoskopik lazer tedavisi videolarının kalitesi ve güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçlamaktayız.
Yöntem
31 Ocak 2020 tarihinde, fetoskopik lazer ablasyon ve/veya fetoskopik lazer cerrahisi ve/veya fetoskopik lazer ikizden ikize transfüzyon sendromu terimlerinin İngilizce karşılıkları kullanılarak TTTS’de fetal lazer cerrahisine ilişkin videolar için bir YouTube (http://www.youtube. com) araması yapıldı. Videolar, standart YouTube filtreleri kullanılarak sınıflandırıldı. Mükerrer, İngilizce olmayan, arka planda anlatımı olmayan ve kayıt esnasında “fetal laser surgery” veya “TTTS” sözcüklerini içermeyen ilgisiz içerikler sonraki analizden hariç tutuldu (Şekil 1).
Toplam 237 video, iki deneyimli obstetrisyen ve jinekolog (S.M. ve M.M.I.) tarafından körleme yöntemle ve bağımsız olarak analiz edildi ve verdikleri puanların ortalaması kaydedildi.
Videolar, yükleme kaynaklarına göre 3 gruba ayrıldı: bireysel/kar amacı gütmeyen kuruluş (Grup A, n=12), akademik kuruluş (Grup B, n=20) ve ticari (Grup C, n=10). Kırk iki videonun 9’u (%21), izleyici kitlesi olarak tıp uzmanlarını hedeflemişti.
Verilerin kalitesi, DISCERN puanı, Küresel Kalite Ölçeği (GQS) ve Journal of the American Medical Association (JAMA) puanı ile değerlendirildi.[15,21,22] DISCERN, 1 ile 5 arasında puanlanan ve toplam puanın 6 ile 80 arasında olduğu 16 soruya sahiptir ve daha yüksek puan, daha üstün kaliteyi yansıtır. GQS, bilginin değeri ve izleyicinin belirli bir videonun hasta için ne kadar yararlı olduğunu düşündüğü temelinde 5 puanlık (1 ile 5 arasında) bir ölçek kullanır (Tablo 1). Bir puan düşük kaliteyi (çoğu bilgi eksik ve izleyiciler için hiç yararlı değil), 5 puan ise yüksek kaliteyi (izleyiciler için yararlı) göstermektedir. JAMA puanları, yazarlık, nitelik, açıklama ve geçerlilik bakımından bilgi özelliklerini değerlendirir. Sıfır ile 4 arasında puanlarla mevcut kriterler için bir puan verilir ve daha yüksek puan daha üstün kaliteye işaret eder. Ancak, videoların kalitesini değerlendirmek için TTTS’de fetal lazer cerrahisi tabanlı özel bir puanlama sistemi yoktur. Ayrıca, özellikle tanılayıcı, eğitsel ve cerrahi bilgiyi değerlendirecek bir araç mevcut değildir. Bu çalışmada, prosedür hakkında yeterli teknik bilgiler, hasta seçim kriterleri, alternatif tedavi seçenekleri, prosedürün riskleri, cerrahi başarı oranları ve potansiyel komplikasyonlara ilişkin bilgiler gibi standartlaştırılmış kriterler temelinde video içeriğinin eğitsel kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla YouTube® TTTS-video içerik doğruluğu puanı (TTTS-IS) isimli yeni bir puanlama sistemi geliştirdik (Tablo 2). Her standart için 1 puan olmak üzere toplam 10 puanlık bir puanlama standardı belirlenerek objektif ölçüm kriterleri oluşturuldu. TTTS-IS, mükemmel (9–10), iyi (7–8), fena değil (5–6), kötü (3–4) ve çok kötü (1–2) şeklinde kategorilere ayrıldı.
Yükleme tarihinden itibaren geçen zaman (gün), videoların toplam süresi (saniye), toplam izleme, beğeni ve beğenmeme miktarı, yorum sayısı ve VPI’yi (beğeni x 100 / [beğeni + beğenmeme]) içeren video özellikleri kaydedildi.
Bu çalışma, Kurumun Etik Kurulu onayından muaf tutulmuştur, çünkü hepsi için sadece açık erişimli veriler kullanılmıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma katılımcıların aydınlatılmış onamlarına ihtiyaç duymamaktadır.
İstatistiksel analiz
İstatistiksel hesaplamalar, SPSS sürüm 25 (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) kullanılarak gerçekleştirildi. Kategorik değişkenler sıklık olarak verilirken, sürekli veriler ortalama, medyan, standart sapma ve çeyrekler arası aralık olarak verildi. Normal dizilişi değerlendirmek için Shapiro-Wilk testi seçilirken, varyans homojenliği için Levene testi kullanıldı. Kantitatif değişkenler arasındaki ilişkileri değerlendirmek için Spearman korelasyon testi kullanıldı. İki grup için kantitatif değişkenler Mann-Whitney U testiyle karşılaştırılırken, normal şekilde dağılmayan verilerin gruplar arası analizi Dunn-Bonferroni post-hoc testiyle birlikte Kruskal-Wallis testiyle yapıldı. Gözlemciler arası uyum, Kohen kappa puanıyla belirlendi (£0 hiç uyum yok, 0.01–0.20 çok az uyum var, 0.21–0.40 biraz uyum var, 0.41–0.60 orta seviyede uyum var, 0.61–0.80 önemli seviyede uyum var, 0.81–1.00 mükemmel seviyede uyum var). Korelasyon, kötü (0.00– 0.20), fena değil (0.21–0.40), orta seviyede (0.41– 0.60), iyi (0.61–0.80) veya mükemmel (0.81–1.00) olarak kategorilendirildi. Anlamlılık eşiği p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular
TTTS’de fetal lazer cerrahisi ile ilgili olarak nihai analizde toplam 42 video değerlendirildi. DISCERN puanına göre 8 (%19) video mükemmel, 3 video (%7) iyi, 6 video (%14) fena değil, 12 video (%29) kötü ve 13 video (%31) çok kötüydü. TTTS-IS puanlarına göre 3 video (%7) mükemmel, 3 video (%7) video iyi, 3 video (%7) fena değil, 8 video (%19) kötü ve 25 video (%60) video çok kötü kalitedeydi. Videoların büyük bir çoğunluğu 720p çözünürlüğe (%31) sahipti (medyan değer 720p, aralık: 240p–1080p). Çalışmaya dahil edilen en eski video 2009’da yüklenmişti.
Video başına toplam izleme ortalaması 172.076± 82.6, toplam video izleme sayısı 7.227.221 idi. Video başına ortalama beğeni ve beğenmeme sayısı sırasıyla 341.55 ve 70 idi. Videoların saniye cinsinden ortalama toplam süresi 336.43’tü. 42 videonun detaylı açıklayıcı analizi Tablo 3’de gösterilmiştir.
Küresel Kalite Ölçeği’ne göre ortalama puan, 5 üzerinden 1.9524 idi. Tüm gruplarda (A, B, C) DISCERN puanlarının medyan değeri 32.50, 42 ve 26 olup, kalite olarak sırasıyla kötü, fena değil ve çok kötü anlamına gelmektedir. Grup A, B ve C tarafından yüklenen videolar arasındaki DISCERN puanları istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.115). Ayrıca, TTTS-IS puanlarına göre bu gruplar arasında anlamlı fark da yoktu (p=0.944). Puanların karşılaştırması Tablo 4’de sunulmuştur.
DISCERN puanları JAMA (p<0.001) ile pozitif şekilde korele iken, GQS ve TTTS-IS ile negatif korelasyona sahipti (sırasıyla p=0.028 ve p=0.093). Bunlara ek olarak, TTTS-IS ve GQS arasında dikkat çekici bir ilişki ortaya çıkmıştır (rho= 0.866, p<0.001). DISCERN ve JAMA puanları arasında VIP, toplam video süreleri ve toplam görüntüleme sayıları bakımından negatif korelasyonlar olsa da, GQS ve TTTS-IS puanları arasında pozitif korelasyon tespit edildi. DISCERN, JAMA, GQS, VPI ve TTTS-IS puanlama sistemleri arasındaki korelasyon Tablo 5’te özetlenmiştir.
Gözlemciler arası güvenilirlik (Kappa uyum katsayısı) DISCERN puanlama sistemi için 0.89 (p<0.001) ve TTTS-IS için 0.96 (p<0.0001) olarak bulundu. YouTube video kalitesi için kabul edilmiş herhangi bir kriter standardı olmadığından, harici doğrulama resmi olarak değerlendirilmedi.
Tartışma
Bu çalışma, literatürde bilinen puanlama sistemlerine göre YouTube’un lazer fotokoagülasyon ve TTTS’de mevcut tedavi seçenekleri yönünden eğitsel ve bilgilendirici değerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bulgularımız, çeşitli puanlama ölçeklerinin kullanımına rağmen gruplar arasında hiçbir anlamlı farka işaret etmemektedir. Bunlara ek olarak, bizim geliştirdiğimiz yeni puanlama sistemi (TTTS-IS) ile dünya çapında yaygın şekilde kabul gören ve iyi bilinen klasik puanlama sistemi (GQS) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit ettik. Çalışmamız, cerrahi obstetride video tabanlı web platformu YouTube’un rolünü değerlendiren ve hasta-hekim ilişkisinde yeni bir bakış açısı sağlayabilecek yeni bir puanlama sistemi sunan ilk çalışmadır.
Yukarıda bahsedilen kriterler dikkate alındığında, YouTube gibi birçok dilde içerik sağlayabilen geniş tabanlı bir platformdaki videoların güvenilirliği ve kalitesi, az ve öz bir şekilde hastalar ve tıp uzmanları arasında iletişimi geliştirmede son derece önemli olacaktır.[9,18,23–25] Lagan ve ark. tarafından yapılan araştırmaya göre, gebelerin %83’ü İnternet tabanlı bilgilerin öneminden karar verme süreçlerinden biri olarak bahsetmiştir.[24] Yuksel ve ark., COVID-19 pandemisi esnasında gebelerin sağlık endişelerini ve doğru bilgiye ulaşmada yaşadıkları güçlükleri analiz etmiş, yanlış içeriğe sahip videoların daha fazla endişeye yol açtığını göstermiştir.[18] Çalışmamızda, videoların büyük çoğunluğu akademik kuruluşlar ve ardından kişisel kullanıcılar tarafından yüklenmişti; ancak bulgularımız, TTTS’nin fetal lazer videolarının kalitesinin önemli ölçüde ortalamanın altında olduğunu ve eğitsel içeriklerin, hasta seçim kriterleri, cerrahi riskler, alternatif seçenekler vb. gibi bilimsel gerçeklerden oldukça yoksun olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, cerrahi riskler videoların yalnızca %33’ünde belirtilmiş, cerrahi işlemin başarı oranı ise %35’inde dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak, tedaviye karar vermede hala en güncel parametre olan Aşama sınıflandırması ise videoların %37’sinde belirtilmiştir.
Bu nedenle, çevrimiçi platformlarda sunulan bilgilerin açık, bilgilendirici ve bilimsel olarak kanıtlanmış olması gerekliliği sibernetik çağda öne çıkmaktadır.
Birçok çalışma, yüksek kalitedeki videoların daha uzun bir süreye sahip olduğunu göstermektedir; buna rağmen araştırmamız, kalite indeksleri olan DISCERN ve JAMA puanlarının da daha uzun olan videolar için daha düşük olduğunu göstermektedir.[10,26] VPI puanı, videoların popülerliğini değerlendirmede bir diğer parametredir. Yükleme kaynağı akademik kuruluş ve ticari olarak kategorilendirilen videolar için medyan değer anlamlı derecede daha yüksektir.[17,27] Bununla birlikte, bu verilerin analizi VPI ve diğer puanlama sistemleri arasında negatif veya düşük korelasyona işaret etmektedir. Bu, YouTube videolarında düşük kalite ve güvenilirlik anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu durum, özellikle obstetrik alanında zararlı sonuçlara yol açabilir.
Gerçek istatistiklere göre, küresel İnternet popülasyonunun %95’i YouTube videoları izlemektedir.[16] Ne yazık ki, bir kontrol mekanizmasının olmaması bu video kaynaklarının güvenilirliği, doğruluğu ve uygunluğu bakımından yüksek seviyede bir belirsizliği tetiklemektedir.[17,23] Yeni geliştirdiğimiz puanlama sistemi (TTTS-IS), VPI ile negatif korelasyon sergilerken, toplam izleme sayısıyla anlamlı bir korelasyona işaret etmektedir (rho=0.903, p<0.001). Nitekim lazer fotokoagülasyon, sağlam bir altyapı için sadece üçüncü basamak merkezlerde gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde, bu merkezlerden gelen videoların kaliteye bakılmaksızın daha yüksek bir izleme oranına sahip olduğunun beklenen bir durum olduğu düşünülebilir.
Bugüne kadar, hasta odaklı bir kaynak olarak TTTS için fetal lazer cerrahisine yönelik videoların kalitesi ve değeri literatürde araştırılmamıştır. Bu husustan ayrı olarak, gerçekten de çalışmamızda bazı kısıtlamalar mevcuttur. Birincisi, zamana dayalı aramaya bağlı olarak tamamen farklı sonuçlar veren YouTube’un dinamik yapısı temel endişedir. İkincisi de, içerik kalite puanlaması, İnternet tabanlı videolarda fikir birliği olmaması nedeniyle standartlaştırılmış bir husus olarak değerlendirilemez.
Sonuç
Yukarıdakiler dikkate alındığında, akademik kuruluşların YouTube gibi sosyal medya sitelerine yüklediği videoların sayısı artarken, videoların içeriği uluslararası profesyonel kuruluşlarca bağımsız olarak değerlendirilmeli ve standartlaştırılmalıdır. Eksik ve hatalı bilgiler, hastaları bilimsel olmayan tedavilere maruz bırakabilir ve hekim-hasta ilişkisine ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, yüksek riskli gebelikler alanında YouTube’un sağlıkla ilgili videolarının kalitesinin eleştirel şekilde analiz edilmesine yönelik zorunlu bir gereksinim bulunmaktadır.
References
 1. Gheorghe CP, Boring N, Mann L, Donepudi R, Lopez SM, Chauhan SP, et al. Neonatal outcomes and maternal characteristics in monochorionic diamniotic twin pregnancies: uncomplicated versus twin-to-twin transfusion syndrome survivors after fetoscopic laser surgery. Fetal Diagn Ther 2020;47:165–70. [PubMed] [CrossRef

 2. Senat M-V, Deprest J, Boulvain M, Paupe A, Winer N, Ville Y. Endoscopic laser surgery versus serial amnioreduction for severe twin-to-twin transfusion syndrome. N Engl J Med 2004;351:136–44. [PubMed] [CrossRef

 3. Baxi LV, Walsh CA. Monoamniotic twins in contemporary practice: a single-center study of perinatal outcomes. J Matern Fetal Neonatal Med 2010;23:506–10. [PubMed] [CrossRef

 4. Quintero RA, Morales WJ, Allen MH, Bornick PW, Johnson PK, Kruger M. Staging of twin-twin transfusion syndrome. J Perinatol 1999;19:550–5. [PubMed] [CrossRef

 5. Wagner MM, Lopriore E, Klumper FJ, Oepkes D, Vandenbussche FP, Middeldorp JM. Short- and long-term outcome in stage 1 twin-to-twin transfusion syndrome treated with laser surgery compared with conservative management. Am J Obstet Gynecol 2009;201:286.e1–6. [PubMed] [CrossRef

 6. Sacco A, Van der Veeken L, Bagshaw E, Ferguson C, Van Mieghem T, David AL, et al. Maternal complications following open and fetoscopic fetal surgery: a systematic review and meta-analysis. Prenat Diagn 2019;39:251–68. [PubMed] [CrossRef

 7. Simpson LL. Twin-twin transfusion syndrome. Am J Obstet Gynecol 2013;208:3–18. [PubMed] [CrossRef

 8. Wilson RD, Johnson A, Ryan G. Current controversies in prenatal diagnosis 2: should laser ablation of placental anastomoses be used in all cases of twin to twin transfusion? Prenat Diagn 2009;29:6–10. [PubMed] [CrossRef

 9. Baker DM, Marshall JH, Lee MJ, Jones GL, Brown SR, Lobo AJ. YouTube® as a source of information for patients considering surgery for ulcerative colitis. J Surg Res 2017;220:133–8. [PubMed] [CrossRef

 10. Menziletoglu D, Guler AY, Isik BK. Are YouTube® videos related to dental implant useful for patient education? J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2020;121:661–4. [PubMed] [CrossRef

 11. Kuçuk B, Sirakaya E. An analysis of YouTube® videos as educational resources for patients about refractive surgery. Cornea 2020;39:491–4. [PubMed] [CrossRef

 12. Kunze KN, Krivicich LM, Verma NN, Chahla J. Quality of online video resources concerning patient education for the meniscus: a YouTube® -based quality-control study. Arthroscopy 2020;36:233–8. [PubMed] [CrossRef

 13. Wong M, Desai B, Bautista M, Kwon O, Kolodychuk N, Chimento G. YouTube® is a poor source of patient information for knee arthroplasty and knee osteoarthritis. Arthroplast Today 2019;5:78–82. [PubMed] [CrossRef

 14. Ho M, Stothers L, Lazare D, Tsang B, Macnab A. Evaluation of educational content of YouTube® videos relating to neurogenic bladder and intermittent catheterization. Can Urol Assoc J 2015;9:320–54. [PubMed] [CrossRef

 15. Singh AG, Singh S, Singh PP. YouTube® for information on rheumatoid arthritis – a wakeup call? J Rheumatol 2012;39:899–903. [PubMed] [CrossRef

 16. YouTube® by the numbers. [Internet] Available from: https:// www.statista.com

 17. Celik H, Polat O, Ozcan C, Camur S, Kilinc BE, Uzun M. Assessment of the quality and reliability of the information on rotator cuff repair on YouTube®. Orthop Traumatol Surg Res 2020;106:31–4. [PubMed] [CrossRef

 18. Yuksel B, Cakmak K. Healthcare information on YouTube®: pregnancy and COVID-19. Int J Gynaecol Obstet 2020;150:189–93. [PubMed] [CrossRef

 19. Orbatu D, Yildirim Karaca S, Alaygut D, Karaca I. Educational features of YouTube® videos depicting breastfeeding: quality, utility, and reliability analysis. Breastfeed Med 2021;16:635–9. [PubMed] [CrossRef

 20. Basch CH, Hillyer GC, Berdnik A, Basch CE. YouTube®™ videos related to human papillomavirus: the need for professional communication. Int J Adolesc Med Health 2016;30:20150122. [PubMed] [CrossRef

 21. Charnock D, Shepperd S, Needham G, Gann R. DISCERN: an instrument for judging the quality of written consumer health information on treatment choices. J Epidemiol Community Health 1999;53:105–11. [PubMed] [CrossRef

 22. Silberg WM, Lundberg GD, Musacchio RA. Assessing, controlling, and assuring the quality of medical information on the Internet: Caveant lector et viewor – Let the reader and viewer beware. JAMA 1997;277:1244–5. [PubMed] [CrossRef

 23. Camm CF, Russell E, Ji Xu A, Rajappan K. Does YouTube® provide high-quality resources for patient education on atrial fibrillation ablation? Int J Cardiol 2018;272:189–93. [PubMed] [CrossRef

 24. Lagan BM, Sinclair M, Kernohan WG. Internet use in pregnancy informs women’s decision making: a web-based survey. Birth 2010;37:106–15. [PubMed] [CrossRef

 25. Madathil KC, Rivera-Rodriguez AJ, Greenstein JS, Gramopadhye AK. Healthcare information on YouTube®: a systematic review. Health Informatics J 2015;21:173–94. [PubMed] [CrossRef

 26. Biggs TC, Bird JH, Harries PG, Salib RJ. YouTube® as a source of information on rhinosinusitis: the good, the bad and the ugly. J Laryngol Otol 2013;127:749–54. [PubMed] [CrossRef

 27. Ferhatoglu MF, Kartal A, Ekici U, Gurkan A. Evaluation of the reliability, utility, and quality of the information in sleeve gastrectomy videos shared on open access video sharing platform YouTube®. Obes Surg 2019;29:1477–84. [PubMed] [CrossRef
Dosya / Açıklama
Şekil 1.
Çalışma akış diyagramı.
Tablo 1.
Küresel Kalite Ölçeği (GQS).
Tablo 2.
YouTube® TTTS-video içeriği doğruluk puanı (TTTS-IS).
Tablo 3.
Video özellikleri.
Tablo 4.
Video kaynağı grupları arasında puanların karşılaştırılması.
Tablo 5.
Farklı puanlama sistemlerinin korelasyonları.