Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Suda doğum. Perinatoloji Dergisi 2020;28(3):202-205 DOI: 10.2399/prn.20.0283012

Yazar Bilgileri

Carlo De Angelis1,
Chiara De Angelis2,
Fabrizia Santangelo1,
Gabriele Saccone2,
Daniela Ioffredo2,
Jessica Anna Cinzia Paino2,
Attilio Di Spiezio Sardo3

 1. Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, University of Roma, Roma, Italy
 2. Department of Neuroscience, Reproductive Sciences and Dentistry, School of Medicine, University of Naples Federico II, Naples, Italy
 3. Department of Public Health, School of Medicine, University of Naples Federico II, Naples, Italy
Yazışma Adresi

Gabriele Saccone, Department of Neuroscience, Reproductive Sciences and Dentistry, School of Medicine, University of Naples Federico II, Naples, Italy, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 21 Ağustos 2020

Kabul Edilme Tarihi: 09 Ekim 2020

Erken Baskı Tarihi: 09 Ekim 2020

Çıkar Çakışması

Çıkar Çakışması: Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Suda doğum yöntemi, obstetrik bakımın alternatif bir biçimi olarak araştırılmaktadır. Çalışmamızda amacımız, suda doğum yapmayı planlayan kadınlarda obstetrik ve neonatal sonuçları değerlendirmekti.
Yöntem
Çalışmamız, Ocak 2004 ile Ocak 2016 tarihleri arasında İtalya’da tek bir merkezde gerçekleştirilen retrospektif gözlemsel bir çalışmaydı. Suda doğum yapmayı planlayan gebelerin klinik kayıtları özel bir veri tabanında toplandı ve çalışmaya dahil edildi. Sadece doğumun ilk aşamasının başlangıcından itibaren doğum için suya giren gebeler çalışmaya dahil edildi. Komplikasyonsuz tekil gebeliği olan ve gebeliğin 37. haftasında veya öncesinde sefalik gelişi olan kadınlar ile spontane doğum başlangıcı olanlar çalışmaya dahil edilme kriterleri arasındaydı. Çalışmanın birincil sonucu, suda doğum yapan kadınların yüzde oranıydı.
Bulgular
Toplam 389 kadın, dahil edilme kriterlerini karşılayarak çalışmaya alındı. Bunların 256’sı (%66) nullipar ve 133’ü (%34) multipardı. Suda doğum yöntemini kullanmayı planlayan 389 gebe kadının 278’i (%71.5) suda doğum yaparken, 31’i (%8.0) doğuma suda başladı ve su dışında doğum yaptı, 80’i (%20.5) ise doğumun ilk aşamasında suda iken, ikinci aşamasında ve doğum sırasında su dışındaydı. Perineal laserasyon insidansı %61.4 bulundu.
Sonuç
Suda doğum yapmaya başlayan kadınların büyük çoğunluğu amacını gerçekleştirdi.
Anahtar Kelimeler

Sezaryen doğum, operatif doğum, distosi, postpartum kanama, yenidoğan yoğun bakım ünitesi.

Giriş
Suda doğum yöntemi, obstetrik bakımın alternatif bir biçimi olarak araştırılmaktadır.[1] 1960 yılının sonunda, Rus obstetrisyenler Tjarkovsky ve Leboyer, doğumdan hemen sonra yenidoğanın ılık bir banyoya alınması fikrini ilk bulanlardı.[2,3] Cluett ve ark., 15 çalışmayı içeren yakın tarihli Cochrane derlemesinde düşük riskli komplikasyonları olan sağlıklı kadınlarda doğumun ilk aşamasında suya daldırmanın doğum yöntemi ve perineal travma üzerinde olumlu etkileri olduğu ve bölgesel analjezi kullanımını azaltabileceği sonucuna varmıştır.[1] Doğumun ikinci aşamasına yönelik kanıtlar sınırlıdır,[1] ancak hâlâ tartışma konusudur.[4,5] Bu kanıt doğrultusunda Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği (ACOG), doğumun ikinci aşaması ve doğum sırasında suya daldırma yöntemi aleyhine öneride bulunmaktadır.[4] The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), suda doğumu alternatif bir doğum yöntemi olarak kabul etmektedir, ancak suda doğumu destekleyecek veya reddedecek yüksek seviyede yeterli kanıt bulunmadığı konusunda kadınların bilgilendirilmesini tavsiye etmektedir.[5]
Bu çalışmanın amacı, suda doğum yapmayı düşünen kadınlarda obstetrik ve neonatal sonuçları değerlendirmektir.
Yöntem
Bu çalışma, Ocak 2004 ile Ocak 2016 tarihleri arasında İtalya’da tek bir merkezde (Fabia Mater, Roma, İtalya) gerçekleştirilen retrospektif gözlemsel bir çalışmaydı. Suda doğum yapmayı planlayan gebelerin klinik kayıtları özel bir veri tabanında toplandı ve çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya sadece doğumun ilk aşamasının başlangıcından itibaren doğum için suya giren gebeler dahil edildi.
Bu çalışmaya dahil edilen tüm olgulara ilişkin olarak bildirilen tüm değişkenler toplandı. Komplikasyonsuz tekil gebeliği olan ve gebeliğin 37. haftasında veya öncesinde sefalik gelişi olan kadınlar ile spontan doğum başlangıcı olanlar çalışmaya dahil edilme kriterleri arasındaydı. Yüksek riskli gebeliği olan kadınlar, preterm doğum yapanlar ve çoklu gebeliği olanlar çalışma dışı bırakıldı. İndüklenmiş doğum yapan kadınlar, epidural analjezi alanlar ve doğum augmentasyonu olanlar da çalışma dışı bırakıldı.
Bu çalışmanın amaçları bakımından doğumun latent ilk aşamasını 4 cm’ye kadar servikal silinme ve dilatasyon dahil ağrılı kontraksiyonların ve bazı servikal değişimlerin olduğu zaman dilimi olarak, doğumun oturmuş ilk aşamasını düzenli ağrılı kontraksiyonların ve 4 cm ile 10 cm arasında progresif servikal dilatasyonun olduğu zaman dilimi, doğumun ikinci aşamasını ise servikste tam dilatasyon bulgusu olarak tanımladık.
Banyo havuzu, kadınların doğum sırasında sıklıkla pozisyon değiştirmesine izin verecek kadar büyüktü. Su sıcaklığı 37°C’de tutuldu ve anne göğüs seviyesine kadar suya daldırıldı. Sıcak suya dalma kan damarlarının genişlemesine yol açtığından ve bu durum da taşikardi ve hipotansiyona neden olabileceğinden, kadınlar her iki saatte bir yarım saatliğine küvetten çıkarıldı. Maternal kan basıncı, nabız ve solunum hızı 30 dakikada bir kontrol edildi.
Suya girmeden önce fetüsün sağlığından emin olmak amacıyla 20 dakika boyunca kardiyotokografik takip yapıldı. Ardından fetal kalp hızı, su geçirmez bir prob ile 15 dakikada bir kontrol edildi. Gebeler, idrara çıkmaları için düzenli olarak banyodan çıkmaya teşvik edildi.
Çalışmanın birincil sonucu, suda doğum yapan kadınların yüzde oranıydı. İkincil sonuçlar ise maternal ve neonatal sonuçlardı.
Bulgular
Toplam 389 kadın dahil edilme kriterlerini karşılayarak çalışmaya dahil edildi. Bunların 256’sı (%66) nullipar ve 133’ü (%34) multipardı. Ortalama maternal yaş 29’du. Ortalama gestasyonel yaş, 37 ile 41 hafta arasında değişmekle birlikte 39 haftaydı. Suya girme sırasında ortalama servikal dilatasyon 5.8 cm olup 3–10 cm arasında değişmekteydi (Tablo 1).
Suda doğum yöntemini kullanmayı planlayan 389 kadının 278’i (%71.5) suda doğum yaparken, 31’i (%8.0) doğuma suda başladı ve su dışında doğum yaptı, 80’i (%20.5) ise doğumun ilk aşamasında sudayken, ikinci aşamasında ve doğum sırasında su dışındaydı (Tablo 2).
Perineal laserasyon insidansı %61.4 idi. Üçüncü dereceden 3 laserasyon (%0.8) mevcuttu. Kırk (%10.3) olguda epizyotomi uygulandı. Bir olguda güven vermeyen fetal kalp hızı ve 10 olguda doğumun uzamış ikinci aşaması nedeniyle 11 acil sezaryen doğum gerçekleşti. Ortalama doğum ağırlığı 3346 gramdı ve 13 (%3.3) yenidoğanın doğum ağırlığı 4000 gramın altındaydı (Tablo 3). Postpartum kanama insidansı %11.6 bulundu.
Tartışma
Doğumun birinci aşamasında suya girmenin zararlarını ve yararlarını değerlendiren yeterli sayıda randomize kontrollü çalışma bulunurken, ikinci aşamaya ilişkin yeterince veri yoktur.[4,6] Ayrıca, suda doğum yapma amacını gerçekleştiren kadınların oranına ilişkin veriler de yetersizdir.[4,7,8] Suda doğum yapmayı planlayan 389 gebeyi içeren bu retrospektif çalışmada, bu gebelerin büyük bir bölümünün amaçlarını gerçekleştirdiğini bulduk. Sadece az sayıda gebe, doğumun birinci veya ikinci aşamasında su dışında doğum yapmak için küveti terk etmek zorunda kaldı.
Suda doğum yapan kadınların çoğu ilk gebeliğindeydi ve ortalama yaşları 29 idi. Bu veriler, ilk doğum deneyimlerinde genç kadınların, nullipar olanlarda daha uzun olduğu bilinen doğum sırasındaki ağrıyı hafifletmek için suda doğum yöntemine yönelmesinin daha olası olduğunu göstermektedir.[9]
Suda doğum yapanlar ile doğumdan önce küvetten çıkmak zorunda kalanlar karşılaştırıldığında, ortalama gestasyonel yaş 39 haftaydı.
Çalışmamızdaki ikinci ana bulgu, suda doğumun anlamlı derecede yüksek oranda maternal ve neonatal advers sonuçlarla ilişkili olmamasıdır. Ancak çalışmamız bu sonuçlar için güçlendirilmemiş olup, retrospektif çalışma tasarımıyla sınırlıdır. Suda doğum yapan gebe grubunda üçüncü derece insidansı düşüktü, su dışında doğum yapanlara kıyasla epizyotomi insidansları da düşüktü. Çalışmamızın büyük bir sınırlaması da kontrol grubuna sahip olmamasıydı.
Bulgularımız, dik duruş pozisyonunda olan kadınlarda epizyotomide azalmayla birlikte ikinci derece yırtılmalarda artış bildiren yakın tarihli bir Cochrane derlemesinde bildirilen verilerle uyuşmaktaydı.[1,10,11] Bu maternal doğum pozisyonu, genellikle havuz kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir ve bunun perineal sonuçları etkilediği görülmektedir.[12]
Sonuç
Sonuç olarak çalışmamız, suda doğum planlayan kadınların büyük çoğunluğunun bu amacını gerçekleştiğini göstermektedir. Bu bulgular temelinde, ağrıyı azaltma ve doğum sırasında farklı bir deneyim yaşama arzusuyla suda doğum yapmayı planlayan tekil gebelikli ve miatta sefalik gelişli düşük riskli kadınlara alternatif bir doğum stratejisi olarak suda doğum önerilebilir. Yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış randomize kontrollü çalışmalar dahil ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Kaynaklar
 1. Cluett ER, Burns E, Cuthbert A. Immersion in water during labour and birth. Cochrane Database Syst Rev 2018;5(5):CD000111. [PubMed] [CrossRef

 2. Odent M. Birth under water. Lancet 1983; 2:1476–7. [PubMed] [CrossRef

 3. Lim KMX, Tong PSY, Chong YS. A comparative study between the pioneer cohort of waterbirths and conventional vaginal deliveries in an obstetrician-led unit in Singapore. Taiwan J Obstet Gynecol 2016;55:363–7. [PubMed] [CrossRef

 4. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice. Committee opinion no. 679: Immersion in water during labor and delivery. Obstet Gynecol 2016;128:e231–e236. [PubMed] [CrossRef

 5. National Collaborating Centre for Women's and Children’s Health. Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth. London: RCOG; 2007.

 6. Vanderlaan J, Hall PJ, Lewitt M. Neonatal outcomes with water birth: a systematic review and meta-analysis. Midwifery 2018;59:27–38. [PubMed] [CrossRef

 7. Taylor H, Kleine I, Bewley S, Loucaides E, Sutcliffe A. Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016;101:F357–65. [PubMed] [CrossRef

 8. Nutter E, Meyer S, Shaw-Battista J, Marowitz A. Waterbirth: an integrative analysis of peer-reviewed literature. J Midwifery Womens Health 2014;59:286–319. [PubMed] [CrossRef

 9. Woodward J, Kelly SM. A pilot study for a randomised controlled trial of waterbirth versus land birth. BJOG 2004;111:537–45. [PubMed] [CrossRef

 10. Menakaya U, Albayati S, Vella E, Fenwick J, Angstetra D. A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in Australia. Women Birth 2013;26:114–8. [PubMed] [CrossRef

 11. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn; American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice. Immersion in water during labor and delivery. Pediatrics 2014;133:758–61. [PubMed] [CrossRef

 12. Henderson J, Burns EE, Regalia AL, Casarico G, Boulton MG, Smith LA. Labouring women who used a birthing pool in obstetric units in Italy: prospective observational study. BMC Pregnancy Childbirth 2014;14:17. [PubMed] [CrossRef
Dosya / Açıklama
Tablo 1.
Çalışmaya dahil edilen gebelerin özellikleri.
Tablo 2.
Birincil sonuçlar.
Tablo 3.
Maternal ve neonatal sonuçlar.