Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normal karyotipli bir fetüste intra-abdominal kistik kitlenin spontan rezolüsyonu

M. Murat Naki, Oluş Api, Hasniye Acıoğlu, Müge Emeksiz, Aybala Akıl, Orhan Ünal

Künye

Normal karyotipli bir fetüste intra-abdominal kistik kitlenin spontan rezolüsyonu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(1):32-34

Yazar Bilgileri

M. Murat Naki,
Oluş Api,
Hasniye Acıoğlu,
Müge Emeksiz,
Aybala Akıl,
Orhan Ünal

  1. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Rutin ultrasonografik değerlendirme için başvuran 25 yaşında, primigravid bir gebenin 19 haftalık fetüsünde tanı alan bir intraabdominal kistik kitle olgusunu sunmak.
Olgu
25 yaşında primigravid hasta, 19. gebelik haftasında rutin ultrasonografik inceleme için kliniğimize başvurmuştur. Ultrasonografik incelemede, sağ abdominal bölgede, karaciğer komşuluğunda yerleşmiş, düzenli sınırları olan, 32x39 mm boyutlarında anekoik, multiloküler, septalı kistik kitle saptanmıştır. Renkli Doppler incelemede lezyon içi kan akımında artış izlenmemiştir. Fetal büyüme ve amniotik sıvı indeksi normaldi. Hastanın isteği üzerine amniosentez yapılmış ve sonucu normal gelmiştir. Yirmiüçüncü haftada yapılan incelemede kistik abdominal kitlenin spontan olarak regrese olduğu görülmüştür. Doğum anına kadar rekürrens saptanmamıştır. Otuzsekizinci haftada sezaryenle canlı kız bebek doğurtulmuştur. Bebeğin doğum sonrası abdominal ultrasonografik incelemesinde patolojik bulgu saptanmamıştır. Bmod ultrasonografide (USG) sağ alt abdominal bölgede, karaciğerin altında yerleşim gösteren, Renkli Doppler USG’de belirgin kan akımı izlenmeyen, anekoik, multiloküler, septalı kistik kitle bulunmuştur. 23. hafta USG’sinde kistik abdominal kitlenin spontan regrese olduğu görülmüştür.
Sonuç
Burada, normal karyotipe sahip fetüste spontan regresyon gösteren kistin önemini ve ayırıcı tanılarını tartıştık.
Anahtar Kelimeler

intra-abdominal kist, fetal ultrasonografi, spontan regresyon, normal karyotip

Giriş
Fetal abdominal kistik lezyonlar, sık görülmemekle birlikte, rutin antenatal ultrasonografik incelemenin yaygınlaşmasıyla birlikte gittikçe artan oranda saptanmaktadır. Herhangi bir abdominal organdan kaynaklanabilirler, ancak en sık ürogenital ve gastrointestinal sistemlerde tespit edilmektedir. Burada, normal karyotipe sahip bir fetusta spontan olarak regrese olan bir intraabdominal kist olgusunu sunmaktayız.
Olgu
25 yaşında primigravid hasta, 19. gebelik haftasında rutin ultrasonografik inceleme için kliniğimize başvurmuştur. Ultrasonografik incelemede, sağ abdominal bölgede, karaciğer komşuluğunda yerleşmiş, düzenli sınırları olan, 32X39 mm boyutlarında anekoik, multiloküler, septalı kistik kitle saptanmıştır (Resim 1). Renkli Doppler incelemede lezyon içi kan akımında artış izlenmemiştir (Resim 2). Fetal büyüme ve amniotik sıvı indeksi normaldir. Hastanın isteği üzerine amniosentez yapılmış ve sonucu normal gelmiştir. Yirmiüçüncü haftada yapılan incelemede kistik abdominal kitlenin spontan olarak regrese olduğu görülmüştür. Doğum anına kadar rekürrens saptanmamıştır. Otuzsekizinci haftada sezaryenle canlı kız bebek doğurtulmuştur. Bebeğin doğum sonrası abdominal ultrasonografik incelemesinde patolojik bulgu saptanmamıştır.
Tartışma
Literatürde burada sunulan olguya benzer yalnızca bir olgu bildirilmiştir.[1] Merenda ve ark., sağ alt abdominal bölgeye lokalize, multiloküle,r septasyonları olan, sınırları düzenli bir abdominal fetal kist olgusu bildirmiştir. Kistik abdominal kitlenin 26. haftada spontan olarak regrese olduğu izlenmiştir. Ancak, bu hastanın 9-12. haftalar arasında spontan olarak gerileyen bir kistik higroma hikayesinin mevcut olduğu ve koryon villus inceleme sonucunun normal karyotip tayini ile sonuçlandığı belirtilmiştir. Bu olguda, postnatal dönemde yapılan manyetik rezonans görüntülemede intraabdominal patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Sonuç olarak yazarlar, kistik kitlenin fetal lenfatik sistemle ilgili bir patolojinin sonucu olabileceğini hipotetize etmişlerdir.
Fetal intraabdominal kistik lezyonun ayırıcı tanısında overyan kist, enterik duplikasyon kisti, mezenterik kistler (abdominal lenfatik malformasyonlar), mekonyum psödokistleri ve koledok kistleri yer almaktadır.[2] Bu malformasyonlar arasında sadece overyan kistlerin spontan olarak regrese olduğu bilinmektedir. Ayrıca, prognoz açısından değerlendirme yapıldığında en iyi prognoz over kistlerine aittir.[3,4] Fetal overyan kistler, çoğunlukla 23. gebelik haftasından sonra görülmekte olup; bugüne dek en erken 19. gebelik haftasında bildirilmiş olgu bulunmaktadır.[5]
Burada sunulan olguda, fetal cinsiyet dişi olmasına karşın, saptanan fetal abdominal kitle over kistine ait özellikleri taşımıyordu. Yukarıda bahsedilen ultrasonografik özellikler nedeniyle, lezyonun bir mezenterik kist ya da bir enterik duplikasyon kisti olabileceği düşünülmüştür. Çift duvar bulgusu izlenmediğinden, en olası tanının bir abdominal lenfatik malformasyon olan mezenterik kist olduğu sonucuna varılmıştır. Bu lezyon, ultrasonda tipik olarak ince cidarlı, büyük, iyi sınırlı kistik bir yapıdır ve sıklıkla birden çok sayıda ince septalar içerir.[7] Prognoz sıklıkla iyidir ancak nadiren kist yenidoğanlarda rüptüre olabilir ve bu durumda genellikle postnatal cerrahi girişim gerektirir.[8] Ancak, bugüne dek saptandığı andan itibaren regrese olan bir mezenterik kist olgusu bildirilmemiştir. Verilerimiz patolojik olarak konfirme edilemediğinden, saptanan fetal kistin etyolojisi net olarak bilinememektedir.  
Sonuç
Sonuç olarak, verilerimize dayanarak, bu olgunun spontan olarak regrese olan bir fetal intraabdominal kistik kitle olarak saptanan bir geçici lenfatik anomaliyi gösterdiği düşünülmektedir.

 
Kaynaklar
1. Merenda A, Pisaturo ML, Laviscio P, Poppiti R,  Nazzaro G. Spontaneous resolution of cystic hygroma colli and intraabdominal cyst in a fetus with normal karyotype. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;32:398-446.
2. Khong PL, Cheung SC, Leong LL, Ooi CG. Ultrasonography of intra-abdominal cystic lesions in the newborn. Clin Radiol 2003;58:449-54.
3. Crombleholme TM, Craigo SD, Garmel S, D’Alton ME. Fetal ovarian cyst decompression to prevent torsion. J Pediatr Surg 1997;32:1447-9.
4. Giorlandino C, Rivosecchi M, Bilancioni E, Bagolan E, Zaccara A, Taramanni C, Vizzone A. Successful intrauterine therapy of a large fetal ovarian cyst. Prenat Diagn 1990;10:473-5.
5. Meizner I, Levy A, Katz M, Maresh AJ, Glezerman M. Fetal ovarian cysts: prenatal ultrasonographic detection and postnatal evaluation and treatment. Am J Obstet Gynecol 1991;164:874-8.
6. Konen O, Rathaus V, Dlugy E, Freud E, Kessler A, Shapiro M, Horev G. Childhood abdominal cystic lymphangioma. Pediatr Radiol 2002;32:88-94.
7. Lin JI, Fisher J, Caty MG. Newborn intraabdominal cystic lymphatic malformations. Semin Pediatr Surg 2000; 9:141-5.
Dosya / Açıklama
Resim 1.
Septalı kistik kitle
Resim 2.
Renkli Doppler akım