Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

38 Hafta ve üzeri gebelerde BPP, NST, ASİ ve dopper USG ile fetal iyilik taraması

G. Kılıç, Ö. Oral, M. Kekovalı

Künye

38 Hafta ve üzeri gebelerde BPP, NST, ASİ ve dopper USG ile fetal iyilik taraması. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):90-90

Yazar Bilgileri

G. Kılıç,
Ö. Oral,
M. Kekovalı

  1. Şişli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İSTANBUL
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Normal gebeliklerle mukayese edildiğinde, geçirilmiş abortus tehlikesi sonrası spontan abortus riski an­ lamlı şekilde artmaktadır. Fetal dokuların bionekrozu ve fetoplasental bariyerin bozulması ile Alfa Fetoproteinde (AFP) artış görülebileceği hipotezinden yola çıkarak, abortus imminens tanısı almış gebelerde fetal akıbetin önceden tahmini için maternal serum alfa fetoproteinin (MS-AFP) prediktif değeri araştırılmıştır.

Yöntem

Kliniğimize ard arda müracaat eden 40 tekiz gebelik prospektif olarak imminens tanısı aldıktan sonra yirminci gebelik haftasına kadar izlenmiştir. MS-AFP kuantitatif olarak prensibi strepdavidinli ELİSA sandeviç es­ nasına dayalı enzim imminolojik testle değerlendirildi. İstatistik test olarak chi-square ve t-testi kullanıldı. Sper­ man korelasyonu ve 2 ortalama arasındaki farkın önamlilik testi ile de doğrulaması yapıldı.

Bulgular

Toplam 40 abortus imminens tanısı alan vakaların 21'inde (%52.4) başka bir problemle karşılaşıl­ madan gebelikleri devam ederken, geri kalan 19 (%47.5) vakanın ikisi mort de fetüs, 17'si de abortus incompletle sonuçlanmıştır. Gebeliği devam eden grupta MS-AFP ortalama değeri 18.17 IU/ml iken devam etmeyen grupta 32.22 IU/ml olarak bulunmuştur. Grup 1 ve 2 MS-AFP ortalamalarına göre mukayese edildiğinde sonuç­lar arasında istatistiksel anlam taşıyan bir farklılık olmadığı yönünde değerlendirilmiştir (p=0.064). Her iki grup arasında ayrıca maternal yaş, gravida, gebelik haftası ve önceki abortus hikayesi açısından da istatistiki fark yok­ tur.

Sonuç

MS-AFP tek başına abortus imminens vakalarında gebeliğin prognozunu göstermesi açısından istatis­tiksel anlamlı bulunmamıştır. Yinede p değerinin anlamlılık sınırına yakın olduğu göz önüne alınırsa vaka sayı­ sının artırılarak tekrar değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler

-