Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampside insülin resistansı ve maternal ve perınatal prognoza etkisi

Özlem Yörük Ergin, N. Danışman, E.G. Bayrak

Künye

Preeklampside insülin resistansı ve maternal ve perınatal prognoza etkisi. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):81-81

Yazar Bilgileri

Özlem Yörük Ergin,
N. Danışman,
E.G. Bayrak

  1. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi ve hiperinsülinemi arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin perinatal prognoza etkisini araştırmak.

Metod

24-34 haftalar arası gebeliği olan 30 preeklamptik, 32 kontrol gebe kadın çalışmaya dahil edilmiştir. İnsülin resistansında farklılık oluşturabilecek yaş, obesite, gebelik haftası açısından iki grup denkleştirilmiştir. Tüm hastalarda altta yatan aşikar bir glikoz intoleransının ekartasyonu için 50 gr glikoz yükleme testi yapılmış­ tır. Birinci saat kan şekeri ³ 40 mg/dl olan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Tüm hastalarda açlık kan şekeri, aç­ lık insülini ile yükleme sonrası kan şekeri ve insülin düzeyleri tesbit edilmiştir.


Bulgular

Preeklamptik grubu açlık kan şekeri 77.40±10.33 mg/dl kontrol grubunun açlık kan şekeri ise 68.06±4.75 mg/dl, 50 gr glikoz yükleme yükleme sonrası preeklamptik grupta kan şekeri 16.60+6.17 mg/dl, kontrol grubu için 107.00+7.59 mg/dl olarak bulundu. Her iki grup arasında istatiksel farklılık yoktu. Her iki grup insülin düzeyleri karşılaştırıldığında preeklamptik grup için açlık insülin düzeyi 22.42±10.80 IU/ml kontrol grubunda ise 13.82±543 IU/ml, 50 gr glikoz yükleme sonrası insülin düzeyleri karşılaştırıldığında preeklamptik grup için 84.34±36.70 IU/ml, kontrol grubu için 37.13±10.91 IU/ml bulundu ve iki grup arasında istatistiksel an­ lamlı farklılık tesbit edildi. Perinatal prognoz ile açlık ve 50 gr glikoz yükleme sonrası insülin düzeyleri arasın­da korelasyon incelendiğinde açlık insülini için zayıf pozitif (r=0.17), 50 gr glikoz yükleme için orta derecede pozitif (r=0.39) korelasyon tesbit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Maternal prognoz ile açlık insülin düzeyi karşılaştırıldığında orta seviyede pozitif (r=0.29) bir korelasyon tespit edilirken, 50 gr glikoz yükleme sonrası insülin düzeyi ile pozitif yönde ancak oldukça önemsiz (r=0.03) bir korelasyon tespit edilmiş fakat istatistiksel anlamlılık gösterilememiştir.


Sonuç

Bütün bu değerler karşılaştırıldığında preeklamptik grupta kan şeker düzeyini normal seviyelerde tu­tabilmek için daha yüksek insülin gerektiği, bununda insülin rezistansına sekonder ortaya çıktığı düşünüldü. Bu bulgular sonucunda preeklampside uteroplasental perfüzyon bozukluğu yanında meydana gelen metabolik bo­ zuklukların fetal sonuçları etkilediği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler

-