Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Plasenta previa olgularında perınatal mortalite . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):77-77

Yazar Bilgileri

M.F. Köse,
M.M. Meydanlı,
E. Özdaş,
A. Tanrıverdi,
İ. Dölen,
A. Haberal

  1. SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Plasenta previa olgularında perinatal mortalite oranını belirlemek.

Yöntem

SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde 1.4.1996-30.6.1997 tarihleri arasında tanı alan plasenta previa olguları retrospektif olarak araştırıldı. Çalışma kapsamına gestasyon yaşı 20 gebelik haf­ tasından büyük olan ve doğumun abdominal yolla gerçekleştirildiği tekil gebelikler dahil edildi (n:46). Bu ol­gularda plasenta previa tanısı sezaryen sırasında teyid edildi. Maternal ve neonatal kayıtlar incelenerek gestas­yon yaşı, başvuru anında fetusun durum (canlı/ölü), fetal anomali varlığı, prezantasyon anomalisi, preterm ey­ lem varlığı, tokolitik tedavi, preterm doğum oranı, doğum ağırlığı, Apgar skorları ile neonatal ve perinatal mor­ talite oranları araştırıldı.

Bulgular

Çalışma kapsamına alınan olgularda ortalama gestasyon yaşının 33.6±4.1 gebelik haftası olduğu bulundu. Başvuruda iki olgu intrauterin ex fetus tanısı aldı (%4.3). Plasenta previa tanısı bir olguda klinik, on olguda sonografik ve geri kalan 35 olguda klinik ve sonografik özelliklere dayanılarak konuldu (sırasıyla %2.2, %21.7 ve %76.1). Hiçbir olguda fetal anomali saptanmadı (%0). Olguların 28'inde prezente olan kısım verteks iken 18 olguda prezentasyon anomalisi bulunduğu belirlendi (sırasıyla %60.9 ve %39.1). Altı olguda makat prezentasyonu bulunurken (%13.6) dört olguda transvers situs (%8.7) saptandı. Tokolitik tedavi uygulanan olgular­ da tanıdan doğuma dek geçen ortalama sürenin 12.8±9.1 gün olduğu bulundu. Olguların 19'unda preterm do­ ğum meydana geldi (%41.3). bir olguda fetus tokolitik tedavi uygulanırken kaybedildi (%2.2). Çalışma kapsa­ mındaki tüm olgular için ölü doğum oranı %6.5 olarak bulundu (n:3). Ölü doğumlar da dikkate alındığında ortalama doğum ağırlığının 25l6±883 gram olduğu belirlendi. Plasenta previa olguları için neonatal mortalite ora­ nı %6.5 olarak bulunurken perinatal mortalite oranının %13 olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler

-