Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İri bebek doğuran annelerde postpartum glukoz introleransı

Gürbüz Kara, Ahmet Gül, Ali İsmet Tekirdağ, Halil Aslan, İbrahim Polat, Semih Şahin

Künye

İri bebek doğuran annelerde postpartum glukoz introleransı. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):46-46

Yazar Bilgileri

Gürbüz Kara,
Ahmet Gül,
Ali İsmet Tekirdağ,
Halil Aslan,
İbrahim Polat,
Semih Şahin

  1. SSK Bakırköy Doğumevi , Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

İri bebek doğuran annelerin diabetes mellitus geliştirme açısından ciddi risk taşıdıkları bilinmektedir. Bu nedenle iri bebek doğuran annelerin bir sonraki gebelik yada doğum sonrası yaşamındaki riski tespit edip ve sonucuna göre tedavinin yapılması ya da takip edilmesi gerekmektedir.

Yöntem

Bu amaçla, 2 saatlik 100 mg Oral Glukoz Testi için SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Doğum Servisi'nde, Eylül 1994 - Nisan 1995 tarihleri arasında termde 4000 gr'ın üzerinde (iri bebek) bebek doğuran 50 gebe, kontrol grubu ise 2500-3950 gr arasında doğum yapan 50 gebe; toplam 100 gebe çalışma kapsamına alındı. Çalışma ve kontrol grubundaki olgulara doğumu izleyen ilk 48 saat içinde 100 gram oral glukoz tolerans testi uygulandı. Test sonuçları, Carpenter ve Couston formülüne göre değerlendirildi; (1 saat kan şekeri - Açlık kan şekeri) + (2 saat kan şekeri - Açlık kan şekeri). Elde edilen bu değer 110 mg/dl üzerinde ise test pozitif olarak değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma kapsamına alınan 100 olgunun temel klinik özellikleri incelendiğinde şöyledir, yaş ortalamasının çalışma grubunda 26.5±4.1 ve kontrol grubunda 24.7±5.3, ortalama gebelik sayısının ise ilk grupta 3.4±1.7 ve ikinci grupta 2.9±1.9 olduğu görülmektedir. Bu iki parametre açısından her iki grup arasında anlamlı bir farkın olmadığı dikkati çekmektedir (p>0,05). Doğum ağırlıklarının karşılaştırılmasında her iki grup arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır ( p<0.001). Açlık kan şekeri ortalaması I. grupta 83.2±14.1, II. grupta 77.1±8.6 idi . 1.saat kan şekeri düzeyi incelendiğinde, I. grupta kan şekeri düzeyinin 178.8±47.6, II grupta ise 139.6±36.7 olduğu gözlendi. Carpenter formülüne göre iri bebek doğurmuş olan gebelerde %68(n=34) oranında pozitif sonuç elde edilirken, kontrol grubunda bu oran % 28 (n=14) idi. Carpenter formülüne göre ortalama kan glukoz değerleri; I. grupta 137.9±7.3 iken, II. grupta 87.6±5.4 mg/dl idi. Carpenter formülüne göre test sonuçları değerlendirildiğinde; iri bebek doğuran grupta % 68, kontrol grubunda % 28 pozitifti ve bu ila grup arasında anlamlı fark olduğu gözlendi (p>0,05).

Sonuç

Postpartum glukoz intoleransı gösteren anneler ileriye yönelik Tip II Diabet ve Aterosklerotik Damar Hastalığı geliştirme yönünden daha fazla risk taşımaktadırlar. Bu açıdan varolan glukoz intoleransının gebelikte ortaya konulamadığı ve makrozomik bebek doğurma öyküsü olan olgularda bir tarama ve tanı testi olarak 2 saatlik 100 gram oral glukoz tolerans testi uygulanabilir sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-