Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Komplikasyonsuz gebeliklerde umplikal kord kan gazı değerleri ile afgar skorlarının karşılaştırılması

Turgay Şener, Serhan Cevrioğlu, Canan Demirüstü

Künye

Komplikasyonsuz gebeliklerde umplikal kord kan gazı değerleri ile afgar skorlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):43-43

Yazar Bilgileri

Turgay Şener1,
Serhan Cevrioğlu1,
Canan Demirüstü2

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
  2. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

1995 - 1996 yılları arasında gebelik takibi komplikasyonsuz seyreden ve doğum eylemi spontan başlayan 188 gebeden, doğum anında umblikal kord kan örneklemesi yapılarak kan gazı parametreleri değerlendirildi. 

Yöntem

Apgar skorlarıyla, kan gazı ölçümleri karşılaştırıldı. Ayrıca postpartum yenidoğan morbiditesinin belirlenmesindeki tanısal değerleri araştırıldı.

Bulgular

Umblikal kord arter ve ven PH değerleri sırasıyla 7.26 ± 0.093 ve 7.30 ± 0.074 (ortalama ± 2 SD) olarak saptandı. Yenidoğanda distress hızı (1. veya 5. dakika apgar skorları < 7) % 10.1 idi. Bu gruptan umblikal kord arter PH'1 normal sınırlarda olanların oranı % 84.2 ( > -2 SD) olarak bulundu. Aktivitesi iyi olan (Apgar skoru > 7 ) yenidoğanlarda umblikal kord arter kanı asidemi oranı ise % 2.3 idi. Regresyon analizine göre tüm arter ve ven parametreleri değerlendirildiğinde, umblikal kord arter PH'sının apgar skorlarıyla en iyi uyumu gösteren parametre olduğu saptandı. Erken yenidoğan dönemindeki spesifik morbiditenin tesbitinde umblikal kord arter kanı asidemisinin önceden belirleyicilik değerinin apgar skorlamasından daha yüksek olduğu görüldü.

Sonuç

 Umblikal kord kan gazı ölçümü, yenidoğan iyilik halinin değerlendirilmesinde apgar skorlarına göre daha objektif bilgiler sağlar. Özellikle umblikal arter PH değeri yenidoğanın durumunu diğer parametrelere göre daha iyi yansıtır. Bu nedenle doğum sırasında umblikal kord kan gazları rutin olarak çalışılmalıdır. Her ünite sahip olduğu labaratuvar şartlarınıda gözönüne alarak, kendi populasyonunun umblikal kord kan gazı normlarını tespit etmelidir.
Anahtar Kelimeler

-