Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gestasyonel diabetin tanısında ilk trimester ile erken üçüncü trimesterdeki 50 gram glukoz tarama ,plazma insülin,plazma C-Peptid değerleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Mehmet H. Kebabcı, Serdar Özşener, Kemal Öztekin, Onur Bilgin

Künye

Gestasyonel diabetin tanısında ilk trimester ile erken üçüncü trimesterdeki 50 gram glukoz tarama ,plazma insülin,plazma C-Peptid değerleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):27-27

Yazar Bilgileri

Mehmet H. Kebabcı,
Serdar Özşener,
Kemal Öztekin,
Onur Bilgin

  1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

İlk trimester 50 gr oral glukoz tarama testi sonuçları plazma insülin, Plazma C-Peptid değerleri, III. trimesterdeki değerler ile karşılaştırılıp bunların aralarındaki korelasyonun araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

1.5.95-1.5.96 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 64 gebe kadın bu çalışma kapsamına alınmıştır. Gebelere 10-14 ve 25-29 gebelik haftalarında 50 gr glukoz tarama testi uygulanmıştır. Bu testte plazma glukoz düzeyi 140 mg/dl ve üzerinde saptanan gebelere 100 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılmıştır. Aynca tüm gebelerde bu gebelik haftalarında açlık insülin ve c- peptid düzeylerine bakılmıştır. Maternal obezitenin test değerlerine etkisini kontrol etmek ve olabilecek karışıklığı önlemek için düzeltilmiş vücut kitle endeksi ile standardizasyona gidilmiştir. Sonuçlar variyans analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular


Olgular 50 gr GTT sonuçlarına göre 110 mg/dl ve altında olanlar (I.grup), 110 -140 mg/dl arasında olanlar (II.grup), 140 mg/dl ve üzerinde olanlar (III.grup) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Erken I. trimesterde , I. gruptaki olguların % 91.7'nin test değerleri , erken III. trimesterde'de 110 mg/dl nin altında bulunmuştur. II.gruptaki olguların % 28.6da erken III. trimesterde test değerleri 140 mg/dl üstünde bulunmuştur. III. gruptaki olguların % 91.6'da III. trimesterde tekrarlanan test değeri de 140 mg/dl üzerinde bulunmuştur.

Sonuç

50 gr GTT'nin erken I. trimesterde yapılması, önceden diabetes mellitus'lu hastaların veya erken başlayan gestasyonel diabetli hastaların en kısa zamanda tanınması açısından önemlidir. Erken I. trimesterde 50 gr GTT değerleri 110 mg/dl altında bulunan tüm gebelerde , testin erken III. trimesterde tekrarına gerek yoktur. Yalnızca risk faktörü taşıyan gebelerde testin tekrarı uygun olacaktır. Risk faktörü taşımayan gebelerde gestasyonel diabet gelişme riski istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmıştır (p>0.05). 50 gr GTT değeri 110-140 mg/dl arasında bulunan gebelerde , erken III. trimesterde test tekrarlanmalıdır. 50 gr GTT değeri 140 mg/dl ve üzerinde olan olgularda , testin erken III. trimesterde tekrarlanmasına gerek yoktur. Bu olgulara doğrudan 3 saatlik 100gr OGTT yapılarak gestasyonel diabet tanısının ekarte edilmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Gestasyonel diabetes mellitüs olgularının erken tanısında , maternal açlık insülin ve c- peptid düzeylerinin tayininin yeri yoktur. Ancak maternal metabolik kontrolün iyi olup olmadığı konusunda fikir verebilir.
Anahtar Kelimeler

-