Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Göbek kordon kanında IgE düzeylerinin değerlendirilmesi

Ayşe Kafkaslı, İsmail Uryan, Ali Buhur, Bengül Durmaz, Engin Arısoy

Künye

Göbek kordon kanında IgE düzeylerinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):15-15

Yazar Bilgileri

Ayşe Kafkaslı,
İsmail Uryan,
Ali Buhur,
Bengül Durmaz,
Engin Arısoy

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Malatya TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Atopik hastalıklar sık rastlanan pediatrik problemlerdendir. Erken tanı ve tedavi ile atopik semptomlar önlenebilir. Aile öyküsü, ırk ve cinsiyet faktörlerinin yanısıra kordon kanında IgE düzeylerinin infantlarda gelişecek atopik hastalıkların erken tanısında yardımcı olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada; 60 yenidoğanda atopik hastalık risk faktörleri ile kord kanı IgE düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.

Yöntem

Kliniğimizde komplikasyonsuz gebeliği takiben miadında, vajinal yolla doğan ve ailelerinde atopik hastalık öyküsü olmayan 60 yenidoğanın kordon kanında IgE düzeyleri ELİSA yöntemiyle saptandı. IgE düzeyleri; aile hikayesi, maternal sigara içimi, gebelikte ilaç kullanımı, anne yaşı, yenidoğanın cinsiyeti ve doğum ağırlığı ile karşılaştırıldı.

Bulgular

Onyedi (%28.3) yenidoğanda kordon kanı IgE düzeyleri yüksek bulundu. Bu gruptaki yenidoğanların 10'u erkek, 7'si kızdı. Kordon kanı IgE düzeyi ile yenidoğanın cinsiyeti ve doğum ağırlığı arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05) Gebelikleri boyunca kliniğimizde takip edilen anne adayları, Fe ve multivitamin dışında ilaç kullanmadılar. On (%1.6) gebenin gebelikleri sırasında 1-5/gün sigara içtikleri saptandı, sigara içimi ile kordon kanı IgE düzeyleri arasında ilişki bulunamadı (p>0.05), Anne adaylarının yaş ortalaması 26.05 ± 4.75 idi. Anne yaşı ile kordon kanı IgE düzeyleri arasında ilişki yoktu (P>0.05).

Sonuç

Kordon kanı IgE düzeylerinin, atopik hastalıkların yanısıra doğum sırasında gelişen maternal kan transfüzyonu, intrauterin dönemde allerjenle karşılaşma ve genetik faktörlerin etkisiyle de yükselebileceği bildirilmiştir. Bu çalışmaya ailede atopik hastalık öyküsü olmayan gebeler alınmış, böylece önemli bir risk faktörü olmaksızın kordon kanı IgE düzeyleri değerlendirilmiştir. Çeşitli risk faktörleri, özellikle ülkemizde parazitoz, serum IgE düzeyini yükseltebilir. Malatya'da yapılan bir çalışmada üreme çağındaki kadınlarda parazitoz oranı %55 bulunmuştur. Parazitoza bağlı annekanında IgE yüksekliği, kordon kanı IgE düzeylerini etkileyebilecek bir faktördür. İnfantlarda gelişebilecek atopik hastalıkların erken tanısında kordon kanı IgE düzeylerinin değerlendirilmesi, tüm risk faktörleri ve bölgesel farklılıklar da gözönünde bulundurularak yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-