Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi: Editöre Mektup

Mehmet Ferdi KINCI, Ulaş Fidan, Kübra Felek, İlknur Yeşilçınar, Özge Şehirli Kıncı, Kazım Emre Karaşahin

Künye

Plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi: Editöre Mektup. Perinatoloji Dergisi 2018;26(0):- DOI: 10.2399/prn.18.0261003

Yazar Bilgileri

Mehmet Ferdi KINCI1,
Ulaş Fidan1,
Kübra Felek1,
İlknur Yeşilçınar1,
Özge Şehirli Kıncı2,
Kazım Emre Karaşahin1

  1. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ankara TR
  2. Kızılcahamam Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ankara TR
Yazışma Adresi

Mehmet Ferdi KINCI, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Ankara TR, drferdikinci@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 03 Ocak 2018

Kabul Edilme Tarihi: 01 Şubat 2018

Erken Baskı Tarihi: 01 Şubat 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Tahmini Fetal Ağırlık, Plasenta, Fetal Cinsiyet

Anonim
Sayın Editor,
Çintesun E. ve arkadaşları tarafından yapılan amniyotik sıvı indeksi, plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi isimli araştırma makalesini büyük ilgi ile okuduk. [1]  Biz, bu makaleye kliniğimizde doğum yapan hastaların plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisini inceleyerek katkıda bulunmak istedik.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1 Haziran – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında doğum yapmış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Fetal ağırlık ölçüm yöntemi, çalışmaya dahil edilme kriterleri adı geçen çalışma ile benzer olarak seçildi. Ölçümler aynı ultrasonografi cihazı (SIUI-Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., China) kullanılarak yapıldı.
Çalışmada toplam 257 hasta incelendi. İstatistiksel analizlerde verilerin dağılımlarını göstermek için sayı, yüzdelikler, aritmetik ortalama, standart sapma ve  istatistiksel karşılaştırmalar için Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada ortalama yaş 29,26 ±5,5, gravida ortanca değeri 2, parite ortanca değeri 1 ve gestasyonel hafta 39,1 (35-42) olarak hesaplandı. Hastalarda sezaryen oranı %39.68, normal doğum oranı %60.31, ortalama ultrasonografik tahmini fetal ağırlık 3261,08±4.81 g, ortalama doğum ağırlığı 3338,48±4.84 g saptandı. Hastaların demografik ve klinik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Çintesun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümündeki hata yüzdesi hesaplanarak “ağırlık defisiti” adı altında değerlendirilmiştir. Bütün hastalarda toplam kilo defisiti % -1.69 olarak bulunmuştur. Kızlarda defisit % -7.57 iken, erkeklerde defisit %2.85 olarak hesaplanmıştır. Bulgularımız Çintesun ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadan farklıdır. Bu farkın çalışmaya dahil edilen populasyonun özelliklerinin farklı olmasından (BMI, amniotik sıvı indeksleri, v.b.) ve ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümü yapan kişilerin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmada defisit yüzdeleri açısından her iki cinsiyet grubu arasında anlamlı bir fark izlenmiştir. Bu fark kız fetüsler için daha fazladır. Ayrıca adı geçen çalışmada belirtildiği gibi plasenta lokalizasyonu ile ultrasonografik tahmini fetal ağırlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.[1] Biz, bu çalışmamızda plasenta lokalizasyonuna göre kilo defisitine baktığımızda gruplar arasında anlamlı bir fark izlemedik. Bulgularımıza göre, anterior yerleşimli plasenta lokalizasyonu olan fetüslerde ağırlık defisiti en az izlenmiştir. Literatürde, plasental lokalizasyonun ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümünün doğruluğunu etkileyebileceği tahmin edilmektedir; fakat yapılan çalışmalarda plasental lokalizasyonun ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümünü etkilemediği belirtilmiştir.[1,2]
Gebelik takipleri sırasında, fetüsün kilosunun tahmini günlük obstetri pratiğinde en çok yapılan işlemlerden birisidir. Fetal ağırlığın doğru tahmini, doğum şeklinin belirlenmesinden, sezaryen sırasında cilt kesisi ve epizyotomi uzunluğuna uzunluğuna kadar birçok konunun doğru yönlendirilmesini sağlar.[3,4] Literatürde ultrasonografik fetal ağırlık tahminini etkileyen fetal prezentasyon, aminotik sıvı indeksi, fetal cinsiyet, maternal beden kitle indeksi gibi çeşitli faktörler olduğu belirtilmektedir.[2,5] Bu çalışmada plasental lokalizasyon ve cinsiyetin ultrasonografik fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda iki parametrenin de ultrasonografik fetal ağırlık tahmini üzerinde etkisi olmadığı bulunmuştur.

REFERANSLAR
1.    Çintesun E., İncesu Çintesun F.N.,  Bertizlioğlu M.,  Çelik Ç., Amniyotik sıvı indeksi, plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi. Çintesun E.,  Perinatoloji Dergisi 2017;2(2).DOI10.2399/prn.17.0252002
 
2. Heer I.M., Kümper C., Vögtle N., Müller-Egloff S., Dugas M., Strauss A., Analysis of Factors Influencing the Ultrasonic Fetal Weight Estimation, Fetal Diagn Ther 2008;23:204–210 DOI: 10.1159/000116742

3.    Levine A.B., Lockwood C.J., Brown B., Lapinski R., Berkowitz R.L. Sonographic Diagnosis of the Large for Gestational Age Fetus at Term: Does It Make a Difference? Obstet Gynecol. 1992 Jan;79(1):55-8.
 
4. Ulubay M., Öztürk M., Fidan U., Keskin U., Fıratlıgil F.B. Kıncı M.F., Yenen M.C. Skin incision lengths in caesarean section. Cukurova Med J 2016;41(1):82-86. DOI: 10.17826/cutf.147190 

5.Energin H., Ultrasonografi ile Ölçülen Tahmini Fetal Ağırlığa Etki Eden Faktörler, Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 294-298, DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0684
Dosya / Açıklama
Tablo-2
Cinsiyet ve plasenta lokalizasyonuna göre Ağırlık Defisit Yüzdeleri Karşılaştırması
Tablo-1
Hastaların Demografik Özellikleri