Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Maternal serumda trombin - antitrombin kompleksi (tat) tayini ile erken membran rüptürünün önceden belirlenmesi

M. Z. Taner, M Kurdoğlu, T Vırşevça, A Onan, Z Kurdoğlu, Ö Himmetoğlu

Künye

Maternal serumda trombin - antitrombin kompleksi (tat) tayini ile erken membran rüptürünün önceden belirlenmesi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s359-359

Yazar Bilgileri

M. Z. Taner1,
M Kurdoğlu1,
T Vırşevça2,
A Onan1,
Z Kurdoğlu1,
Ö Himmetoğlu1

  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
  2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
Yazışma Adresi

M Kurdoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Thrombin-antithrombin (TAT) komplekslerinin plazma konsantrasyonları in vivo thrombin üretiminin bir göstergesi olup prematür doğum mekanizmasıyla ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızın amacı; maternal dolaşımdaki TAT kompleks değerinin normal gebelikte, kanamalı ve preterm prematür membran rüptürü (PPROM) olgularındaki değişimini saptamaktır.

Yöntem
Otuz yedinci haftadan önce kliniğimize başvuran toplam 146 gebe çalışmaya alınmıştır. Tüm olguların başvurudaki gebelik haftasına ait serum TAT kompleks değerleri immünolojik esaslı bir yöntemle belirlenmiştir. Patolojik bulgu saptanmayan gebeler Grup I (n:27) olarak sadece bir kez; terme kadar normal seyirli gebeliği olan farklı 29 kadın da Grup II olarak 16-20 (TAT1) ve 28-32. (TAT2) haftalarda değerlendirmeye alınmıştır. Grup I ve II' ye ait veriler birleştirilerek Grup III (n:85) oluşturulmuş ve normal gebelikte haftalara göre değişim izlenmiştir. Vajinal kanamalı olgular Grup IV (n:47); PPROM'lu olgular ise Grup V (n:43) olarak tanımlanmıştır. İstatistiksel değerlendirme parametrik olmayan testlerle yapılmıştır.

Tartışma
Çalışmamızda TAT değerinin ilerleyen gebelik haftalarıyla birlikte fizyolojik olarak arttığı ve bu nedenle yapılacak tüm değerlendirmelerde gebelik haftalarının göz önüne alınması gereği ortaya çıkmaktadır. Normal olgularda TAT değerleri geniş bir dağılım gösterdiği için elde edilen değerlerin patolojik sınırlarının belirlenmesi zordur. Gerek vajinal kanamada gerekse PPROM olgularını belirlemede önceden saptanan TAT değerinin yol gösterici olup olmadığını anlamak için çalışmamızdaki olgu sayısı yeterli değildir. Daha fazla sayıda vaka üzerinde yürütülecek çalışmalara ihtiyaç vardır

Sonuçlar
Grup II' deki olguların TAT2 değerleri TAT1'lerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu değer, Grup III olgularda gebeliğin erken dönemlerinde düşükken 32-36. haftalara kadar artış ve ardından geniş bir dağılımla düşüş göstermiştir. 24-28. gebelik haftalarından sonrakilere kıyasla daha önceden PPROM gelişenlerde değerler daha düşük tespit edilmiştir. 24. gebelik haftasından önce, PPROM ve vajinal kanamalı gebelerin değerleri normal gebelerinkinden istatistiki olarak farklı bulunmamıştır (p=0,055) . Bu haftanın üzerinde; PPROM'lu olguların değerleri daha yüksek iken vajinal kanamalı olgularda normal gebelerin bulgularıyla benzerlik göstermiştir (p=0,00).
Anahtar Kelimeler

-